Elektronik ortamda daha kaliteli ve hızlı işlem yapacağınız “Tapunun kısa yolu”.

WebTapu Nedir?

Verdiği hizmetler ile geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi gören ve dijital çağın getirdiği olanaklardan etkin bir biçimde yararlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerindeki süreçlerin azaltılarak, verilen hizmetlerin elektronik ortamda daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacı ile WebTapu projesini hayata geçirmiştir.

Web Tapu Sistemi, E-Devlet sistemine entegre olup, sisteme giriş e-Devlet kimlik doğrulama güvencesi altında yapılmaktadır.

WebTapu “bireysel girişi” ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan tüm hizmetler, WebTapu “kurumsal girişi” ile şirketlere açılmış olup, şirket temsilcileri de artık tapu müdürlüklerine gitmeksizin taşınmaz kayıt bilgilerini öğrenebilecek ve tapu işlemleri için başvuru yapabilecektir.

WebTapu sistemi ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan sistem ticaret şirketlerimizin kullanımına da açılmış, “Tapunun kısa yolu”, “tek tıkla tapu” ve “sıra hep sizde” sloganları ile hayata geçirilen WebTapu sisteminde ticaret siciline kayıtlı şirketler ve tüzel kişilikler de yerlerini almışlardır.

WebTapu sistemi Kurum portalı hayata geçirilerek kamu kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik bir çok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, kamu kurum ve kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır.

WebTapu sistemi Kurum portalı üzerinden Emlakçı Girişi ve Taşınmaz Değerleme Uzmanları girişi hayata geçirilerek emlakçı ve taşınmaz değerleme uzmanlarının iş ve işlemlerine yönelik bir çok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, bu paydaşlar tarafından da kullanılmaktadır.

WebTapu; vatandaşlarımızın tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri ve 46 adet tapu işlemi (satış, bağış, intikal vb.), 20 adet kadastro işlemi, 2 adet haritacılık işlemi ve 5 adet Osmanlıca belgeler ve eski kayıt belge işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri, belge doğrulama yapabilecekleri ve bu konularda üçüncü kişilere veya emlakçılara yetki verebilecekleri bir elektronik sistem olarak hayata geçmiştir.

WebTapu, vatandaşların taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet ortamında yönetebildikleri, taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntüleyebildikleri bir sistemdir.

WebTapu Bireysel
Ekran Kullanımı

Vatandaşlarımızın, WebTapu Sistemi Bireysel Portalı kullanamabilmeleri için E-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir.

Yabancı ülke vatandaşlarının, WebTapu Sistemi Bireysel Portalı kullanamabilmeleri için yabancı kimlik numarası ve e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekmektedir.

Bireysel portalı kullanım kılavuzu için aşağıdaki butona tıklayarak ilgili dökümana ulaşabilirsiniz.

İndir

WebTapu
For Foreigner Ekran Kullanımı

Bireysel portalı kullanamayan yabancı ülke vatandaşları, For Foreigners bölümünden tapu işlemlerini yapabilirler.

Web Tapu Sistemi Yabancı Portalı, T.C. vatandaşları için olmayıp Türkiye de taşınmaz mal edinen yabancıların kullanması içindir. T.C. vatandaşları, web tapu sistemi bireysel portalı kullanacaklardır. Portala aktivasyon yapılır iken kullanıcının mail adresinin doğru olarak yazılması gerekmektedir. Tüm iletişim ve sisteme giriş bu mail adresi üzerinden olacaktır. Bu alana “gmail” adresi girilmesi gerekmektedir. Kullanıcı aktifleştirme işleminin yapılması için kayıt aşamasında kullanılan “gmail” adresine giriş yapılarak “Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü / Web Tapu kullanıcı kaydı” tarafından gönderilen mailin açılarak onaylanması gerekmektedir.

For Foreigner portalı kullanım kılavuzu için aşağıdaki butona tıklayarak ilgili dökümana ulaşabilirsiniz.

İndir

WebTapu Taşınmaz İlişkilendirme

20.08.2019 tarihinden itibaren yabancıların taraf olduğu tapu işlemlerinde YKN (Yabancı Kimlik Numarası) talebi zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan işlemlere taraf olan yabancı gerçek kişilerden YKN talep edilmekte, yabancı gerçek kişinin YKN'sinin olmaması durumunda doğrudan tapu müdürlüklerince ilgilinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilmesine gerek kalmadan YKN başvurusu yapılmakta ya da ilgilisince daha önce alınmış olan bir YKN olması halinde söz konusu YKN müdürlüklerimizce kullanılmaktadır.

YKN'sinin taşınmazla eşleştirilmesi ile birlikte yabancılar Türk vatandaşlarının elektronik ortamda yapabildikleri tüm tapu ve kadastro işlemlerini e-devlet şifrelerini edinmek kaydıyla WebTapu Sistemi üzerinden yapabilmektedirler. WebTapu ile yabancılar tapu müdürlüklerine gitmeden sistem üzerinden belgelerini tarayarak işlem başlatabilmekte, tapu kaydı ve tapu senedi talebinde bulunabilmekte, bizzat müracaat hali dışında taşınmazları ile ilgili işlem yapılmamasını talep edebilmektedirler.

Ancak 20.08.2019 tarihinden önce işlem yapan yabancı gerçek kişilerin YKN'leri taşınmazları ile eşleştirilmediğinden, bu kişilerin sonradan YKN ve e-devlet şifreleri almış olmaları durumunda taşınmazlarını Web Tapu ve e-devlet kapısı üzerinden görüntüleyememeleri nedeniyle WebTapu’dan sunulan hizmetlerin tamamından istifade edememektedirler.

Bu bakımdan yabancı gerçek kişilerin 9 ile başlayan YKN'sini gösterir bir belgeyle (İkamet İzin Belgesi, Seyahat Belgesi vs.) tapu müdürlüğüne müracaat etmeleri durumunda YKN'lerinin taşınmazlarıyla eşleştirilmesine yönelik işlemler müdürlüklerimizce yerine getirilebilecektir.

Söz konusu başvurunun Web Tapu üzerinden (https://webtapu.tkgm.gov.tr/yknsizgiris) yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bu durumda yukarıda sayılan belgelerin mutlak surette başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Yabancı gerçek kişi tarafından "Taşınmaz İlişkilendirme Başvurusu" yapılması durumunda;

- İşlem sahipleri tarafından bildirilen YKN numaraları Göç Net sistemi üzerinden sorgulanarak kişi kimlik ya da pasaport bilgileri veya sunulan belgeler ile Göç Net' te yer alan bilgilerin (YKN numarası ve diğer bilgiler) uyumlu olması halinde işleme alınacaktır.

- Göç Net'te yer alan bilgilerin tutarlı olması halinde kişinin daha önceki işlemlere esas belgeleri incelenerek pasaport, ülke kimliği ve varsa daha önceden alınmış kimlik bilgileri beyan formu bilgilerinden kayıt maliki ile aynı kişi olduğunun tespiti halinde YKN bilgilerinin başkaca bir işleme gerek kalmaksızın TAKBİS'e girilmesi suretiyle eşleştirmenin yapılması ve yapılacak tüm işlemlerin ilgilisine SMS ve/veya mail üzerinden bilgilendirilmesi,

- Kaydın düzeltilmesi gerektiği hallerde ise ilgi (c) Genelgeye göre işlemlerin gerçekleştirilmesi ve ilgilisine bilgi verlmesi gerekmekte olup, ''Taşınmaz İlişkilendirme''nin nasıl yapılacağı hususu ilgili kılavuzda açıklanmıştır.

'Taşınmaz İlişkilendirme kılavuzu için aşağıdaki butona tıklayarak ilgili dökümana ulaşabilirsiniz.

İndir

WebTapu Kullanım Kılavuzları ve videoları

Aşağıdaki butona tıklayarak bireysel kullanıcılarla ilgili kılavuz ve videolara yönlendirileceksiniz.

TIKLAYIN

Aşağıdaki butona tıklayarak kurumsal kullanıcılarla ilgili kılavuz ve videolara yönlendirileceksiniz.

TIKLAYIN